Privacystatement

Verloskundige Centrum Roosendaal is gevestigd aan de Boerhaavelaan 25 te Roosendaal, in het Poortgebouw vóór het Bravis ziekenhuis, en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 20155329 van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 0165-555676. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenroosendaal.nl.

Informatie over Verloskundig Centrum Roosendaal

Verloskundige Centrum Roosendaal is gevestigd aan de Boerhaavelaan 25 te Roosendaal, in het Poortgebouw vóór het Bravis ziekenhuis, en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 20155329 van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 0165-555676. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenroosendaal.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij van u een aantal persoongegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die wij met u aangaan. U krijgt uitdrukkelijk de vraag bij uw eerste bezoek of u akkoord bent met het verwerken van uw gegevens voor de begeleiding van uw zwangerschap, en het delen van uw gegevens met andere zorgverleners binnen onze zorgketen, te weten de gynaecologen en de echoscopistes. Ons Centrum valt onder Qocon, de coöperatie in Geboortezorg in West-Brabant, van waaruit wij gezamenlijk optrekken in het vastleggen van de kwaliteit van onze zorgverlening. Zie ook www.Qocon.nl

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Informatie over bezoeken aan onze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

Wettelijk zijn wij verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om VCR te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 10-03-2023.

Geboortekaartjes

Het sturen van een geboortekaartje aan VCR stellen wij erg op prijs. U geeft daar wel expliciet mee aan dat het kaartje op ons bord met geboortekaartjes mag hangen. Wilt u bepaalde gegevens niet openbaar maken, dan mag u ze zelf zwart maken alvorens het kaartje naar de praktijk te sturen.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van Centrum voor verloskunde ROOS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Centrum voor verloskunde ROOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Centrum voor verloskunde ROOS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Centrum voor verloskunde ROOS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Centrum voor verloskunde ROOS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Centrum voor verloskunde ROOS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Centrum voor verloskunde ROOS. Het gebruik van het logo van Centrum voor verloskunde ROOS is alleen toegestaan na toestemming van Centrum voor verloskunde ROOS